Bạn đã biết gì về quản lý? Vai trò của quản lý quan trọng như thế nào?

Khi xã hội loài người xuất hiện, một loạt các quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với xã hội và cả con người với bản thân con người cũng xuất hiện theo. Điều này làm xuất hiện nhu cầu về quản lý.

Quản lý là một chức năng lao động bắt nguồn từ tính chất lao động của xã hội. Từ khi con người bắt đầu hình thành các nhóm để thực hiện những mục tiêu mà họ không thể đạt được với tư cách là những cá nhân riêng lẻ, thì nhu cầu quản lý cũng hình thành như một yếu tố cần thiết để phối hợp  những nỗ lực cá nhân, hướng tới những mục tiêu chung. Như vậy, Quản lý là một hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức

Bạn đã biết gì về quản lý? Vai trò của quản lý quan trọng như thế nào?
Bạn đã biết gì về quản lý? Vai trò của quản lý quan trọng như thế nào?

Vai trò của Quản lý đối với sự phát triển xã hội

Quản lý có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội; trong các hoạt động và hoạt động lao động của tổ chức xã hội. Ngày nay nhiều người thừa nhận rằng, quản lý trở thành nhân tố của sự phát triển xã hội. Quản lý trở thành một hoạt động phổ biến, diễn ra trong mọi lĩnh vực ở mọi cấp độ và liên quan đến mọi người. Quản lý phối hợp các bộ phận, các hoạt động riêng lẻ của xã hội, tạo nên hiệu quả mang cấp số nhân cho sự phát triển xã hội.

Tác động quản lý là tác động khoa học có tính đến quy luật khách quan của tất cả các yếu tố có liên quan trong xã hội, đặc biệt là con người. Do đó quản Lý gắn bó chặt chẽ với sự phát triển xã hội. Quản lý phù hợp thì xã hội phát triển, quản lý không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội.

Quản lý tạo ra sự ổn định cho sự phát triển xã hội, muốn phát triển phải chú trọng đúng mức đến quản lý để đảm bảo tạo ra các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đúng quy luật và vững chắc. Sự phát triển của xã hội tỉ lệ thuận với trình độ tổ chức và hiệu quả chất lượng quản lý.

Quản lý tạo ra sự ổn định cho sự phát triển xã hội
Quản lý tạo ra sự ổn định cho sự phát triển xã hội

Vai trò của Quản lý đối với hoạt động của các tổ chức.

Quản lý tạo ra sự thống nhất ý chí trong tổ chức, giữa các thành viên với nhau (Các quan hệ quản lý) để tập trung sức lực và giảm thời gian làm việc mà hiệu quả lại cao.

Quản lý định hướng sự phát triển của tổ chức trên cơ sở xác lập rõ mục tiêu chung và hướng mọi sự nỗ lực của cá nhân, của tổ chức vào mục tiêu chung đó. Nếu không có định hướng và mục tiêu chung thì sẽ không có lộ trình hợp lý và dẫn đến chỉ có biện pháp giải quyết tình thế mang tính chắp vá, may rủi.

Quản lý điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của cá nhân trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu quản lý đã xác định. Tạo động lực cho mọi cá nhân trong tổ chức thông qua sử dụng các đòn bẩy kích thích, đánh giá, khen thưởng hợp lí và uốn nắn những lệch lạc, xử lý sai sót của các thành viên nhằm giảm bớt những thất thoát, sai lệch trong quản lý.

Trong hoạt động của tổ chức có bốn yếu tố tạo thành kết quả:

  • Nhân lực
  • Tài lực
  • Vật lực
  • Thông tin.

Quản lý phối hợp tất cả nhân tố trên tạo thành một nhân tố tổng lực, đưa đến hiệu quả của hoạt động đạt chất lượng cao hơn so với sức mạnh của từng nhân tố riêng lẻ.

Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cá nhân và tổ chức, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững và có hiệu quả. Tổ chức và quản lý sản xuất hợp lý sẽ tận dụng được sức mạnh của con người và các yếu tố đảm bảo cho hiệu quả lao động sản xuất. Quản lý tốt sẽ tạo động lực kích thích người lao động tích cực làm việc, phát huy tiềm năng sáng tạo công việc.

Như vậy, có thể nói rằng, quản lý là một nhân tố cơ bản để tạo nên chất lượng hoạt động của tổ chức xã hội và chất lượng lao động. Quản lý yếu kém sẽ là nguyên nhân chủ yếu tạo ra sự thụt lùi của tổ chức và giảm chất lượng của hoạt động.

Quản lý đảm bảo kỷ cương, trật tự của bộ máy tổ chức.

Bằng các quy định, quy ước và các tác động quản lý, chủ thể quản lý điều chỉnh hành vi của người dưới quyền, tạo ra sự thống nhất trong bộ máy, trật tự hoạt động. Các tác động quản lý có tác dụng điều chỉnh những sai sót lệch lạc, thậm chí cưỡng chế những người làm sai để đưa bộ máy đi đúng quỹ đạo. 

Những tác động khuyến khích, động viên có vai trò khuyến khích hành vi tốt, ngăn chặn hành vi sai trái, làm gương cho những người khác nên có tác dụng xác lập trật tự trong hoạt động của bộ máy.

Như vậy, quản lý hết sức cần thiết và đóng góp vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động và cho toàn bộ sự phát triển của xã hội. Có thể khẳng định “việc quản lý là thiết yếu trong mọi sự hợp tác có tổ chức, cũng như ở mọi cấp độ của tổ chức và trong sự phát triển của xã hội

Quản lý đảm bảo kỷ cương, trật tự của bộ máy tổ chức.
Quản lý đảm bảo kỷ cương, trật tự của bộ máy tổ chức.

Khi xã hội loài người xuất hiện, một loạt các quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với xã hội và cả con người với bản thân con người cũng xuất hiện theo. Điều này làm xuất hiện nhu cầu về quản lý.

Quản lý là một chức năng lao động bắt nguồn từ tính chất lao động của xã hội. Từ khi con người bắt đầu hình thành các nhóm để thực hiện những mục tiêu mà họ không thể đạt được với tư cách là những cá nhân riêng lẻ, thì nhu cầu quản lý cũng hình thành như một yếu tố cần thiết để phối hợp  những nỗ lực cá nhân, hướng tới những mục tiêu chung. Như vậy, Quản lý là một hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức

218 views