Dịch bài ” Tobacco industry fumes over passive smocking”

Mình sẽ dịch bài này cho những bạn học ielts nhé. Tuy nhiên bài có đôi chút sai sót thì mong các bạn thông cảm ạ . Mình sẽ dịch theo từng đọan từng đoạn 

America’s tobacco industry has launched a fresh assault in its war against the anti-smoking movement.Six tobacco groups are suing the US Environmental Protection Agency, claiming that its recent report on the dangers of secondhand smoke is based on sloppy science and is unfairly damaging their trade.Anti-smoking groups say the lawsuit is a Canute-like attempt to stem a tide of anti-smoking legislation sweeping the US.

Dịch: Ngành công nghiệp thuốc lá của Mỹ đã phát động một cuộc tấn công mới trong cuộc chiến chống lại phong trào chống lại việc hút thuốc lá.

Sáu nhóm thuốc lá đang kiện Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ, tuyên bố rằng những báo cáo gần đây về sự nguy hiểm  của việc hút thuốc lá gián tiếp là dựa trên  khoa học cẩu thả  và  không công bằng đang gây thiệt hại cho sự kinh doanh của họ.Những nhóm phản đối việc hút thuốc lá nói rằng việc khiếu nại là một việc làm tốn công vô ích –  giống như việc nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng rộng lớn của luật phòng chống hút thuốc lá ở Mỹ.

 

Đoạn B

 

In January, the EPA released a long-awaited report on passive smoking.It considered more than 30 studies around the world that compared the incidence of lung cancer in non-smoking women whose husbands smoked with that in those whose husbands did not.The report concluded that wives of smokers had a higher risk of developing lung cancer, and that the risk increased with the amount of smoke inhaled.Passive smoking causes 3000 deaths a year from lung cancer in the US alone, it said.On the basis of this and other evidence – for instance, that smoke is clearly carcinogenic when inhaled directly – the EPA added environmental tobacco smoke to its list of known human carcinogens.The report also concluded that secondhand smoke aggravates asthma and causes respiratory illness and ear infections in children.

Dịch: 

 • Vào tháng 1, EPA đã công bố một báo cáo được chờ đợi từ lâu về hút thuốc lá thụ động.
 • Bản báo cáo này đã xem xét hơn 30 nghiên cứu trên khắp thế giới để so sánh tỷ lệ mắc ung thư phổi ở những phụ nữ không hút thuốc có chồng hút thuốc với những người phụ nữ  không hút thuốc người mà có chồng không hút thuốc.
 • Báo cáo đã kết luận rằng những người vợ của những người hút thuốc có nguy cơ cao hơn trong việc mắc ung thư phổi, và nguy cơ đó được tăng lên cùng với số lượng khói đã hít vào.
 • Hút thuốc thụ động là nguyên nhân của 3000 người chết mỗi năm do ung thư phổi trên một mình nước Mĩ, báo cáo chỉ ra
 • Trên cơ sở của điều này và những bằng chứng khác –  ví dụ, rõ ràng khói thuốc có chứa chất gây ung thư khi được hít vào trực tiếp – EPA đã bổ sung thêm  khói thuốc lá môi trường  vào danh sách những chất gây ung thư được biết đến đối với con người.
 • Báo cáo đồng thời cũng đã kết luận rằng hút thuốc lá gián tiếp làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn và là nguyên nhân của những bệnh lý đường hô hấp và viêm tai ở trẻ nhỏ.
sau này chúng ta
sau này chúng ta

Đoạn C

The tobacco industry countered that the study was shoddy and misleading, characterised by “ a preference for political correctness over sound science”

The tobacco groups pointed out that the increased incidence of lung cancer was seen only when the statistical test was relaxed from the usual 95 percent confidence to a less rigorous 90 per cent.They also accused the EPA of ignoring several studies that contradict the agency’s conclusions.

Dịch

Ngành công nghiệp thuốc lá đã đáp trả rằng nghiên cứu đã không trung thực và  sai lệch, được đặc trưng bởi “ một sự ưu tiên  đối với chính trị hơn là sự chính xác có cơ sở khoa học”

Những công ty thuốc lá đã chỉ ra rằng việc tăng tỷ lệ ung thư phổi chỉ được nhìn thấy  khi kiểm tra thống kê được nới lỏng từ độ tin cậy 95% thông thường đến 90% ít nghiêm ngặt hơn.Họ cũng đã buộc tội EPA đã cố tình bỏ qua một vài nghiên cứu mà nó đối lập với những kết luận của cơ quan.

Đoạn D

On 22 June, the six groups – Philip Morris, R. J. Reynolds Tobacco and four groups representing growers and retailers – jointly sued the EPA to have the study declared null and void, and to throw out the human carcinogen classification, which they claim goes beyond the EPA’s legal mandate.“Unfortunately, it is the tobacco farmers, their families and their communities who – if the EPA is not stopped – will have to pay for this misguided action,” says John Berry, a lawyer for The Council for Burley Tobacco of Lexington, Kentucky.

Vào ngày 22 tháng 6, sáu nhóm – Philip Morris, R.J. Reynolds Tobacco và bốn nhóm đại diện cho những người trồng và bán lẻ –  đã cùng nhau khởi kiện EPA có nghiên cứu được công bố là không có giá trị pháp lý, và loại bỏ sự phân loại đối với chất gây ung thư cho con người, mà họ tuyên bố đi quá giới hạn nhiệm vụ pháp lý của EPA.

“ Thật không may, chính những người nông dân trồng thuốc lá, gia đình của họ và cộng đồng của họ –  nếu EPA không dừng lại – sẽ phải trả cho hành động sai lầm này.” John Berry, một luật sư của Hội đồng Thuốc lá Burley của Lexington, kentucky.

 

Đoạn E 

The EPA stands by its report.

“We’ve been hearing them for years,” says spokesman Dave Ryan.

“We think the suit is frivolous.”

Major medical groups also back the report.“This lawsuit is just another example of tobacco conglomerates blowing smoke in the faces of Americans,” says Lonnie Bristow, chair of the American Medical Association’s Board of Trustees.“An industry that kills 450 000 citizens every year cannot be trusted.”

 

PA ủng hộ những báo cáo của mình.Dave Ryan ,phát ngôn viên, đã nói rằng: “ Chúng tôi đã nghe họ nói trong nhiều năm.”“ Chúng tôi nghĩ rằng vụ kiện là một điều ngớ ngẩn.”Những nhóm y tế lớn cũng đồng thời ủng hộ báo cáo.“ Vụ kiện này chỉ là một ví dụ khác của những tập đoàn công ty thuốc lá đang thổi khói (che mắt )vào mặt người Mỹ,” Lonnie Bristow, Chủ Tịch Hiệp Hội Y Khoa Mỹ nói.“ Một ngành công nghiệp mà nó giết 450.000 người dân mỗi năm thì không thể tin tưởng được.”

Đoạn F+G

The charge of scientific manip-ulation is unfounded, says Morton Lippmann, alung expert from New York University who chaired an external review of theEPA report. The 90 per cent confidence limit is reasonable given thedifficulties of studying secondhand smoke, he says, as was the omission ofsome recent studies. ‘You could wait forever for this study and the nextstudy and the next study,’ he says. ‘In fact, the additional studies they’reso anxious to include couldn’t possibly change the conclusion.’ The omittedstudy most often cited by the tobacco industry found a 30 per cent increasein the risk of lung cancer in passive smokers exposed to the highest levelsof smoke. Lippmann also notes that the EPA report, while the most complete,is not the first study to conclude that passive smoking increases the riskof cancer.

Antismoking groups think the suit is a desperate attempt to stop theinevitable. Athena Mueller of Action on Smoking and Health points out thatmore than 40 states now have at least some restrictions on smoking in publicplaces. In Los Angeles, smoking is now banned in restaurants. And if a billnow before California’s senate is passed, smoking at work could for thefirst time be banned across an entire state.

sau này chúng ta
sau này chúng ta

Dịch

 • Morton Lippmann, một chuyên gia về phổi đến từ Đại Học New York người đã chủ trì những đánh giá khách quan bên ngoài đối với những báo cáo của EPA nói rằng, sự buộc tội đối với hành vi kiểm soát khoa học là không có cơ sở.
 •  Ông nói rằng, giới hạn tin cậy 90% là hợp lý do những khó khăn khi nghiên cứu hút thuốc gián tiếp, cũng như sự thiếu sót của một vài nghiên cứu gần đây.
 • Ông nói rằng, “ Bạn có thể sẽ chờ đợi rất lâu đối với nghiên cứu này và nghiên cứu sau đó và nghiên cứu tiếp tục sau đó nữa.”
 •  Trên thực tế, những nghiên cứu bổ sung mà họ vô cùng lo lắng rằng cuối cùng cũng không thể thay đổi được kết luận.
 • Những nghiên cứu đã bị bỏ qua hầu hết thường được viện dẫn bởi ngành công nghiệp thuốc lá đã cho thấy việc tăng 30% nguy cơ ung thư phổi ở những người hút thuốc lá thụ động đã được tiếp xúc với khói thuốc ở mức độ cao nhất.
 • Lippmann cũng lưu ý rằng báo cáo của EPA, trong lúc hoàn chỉnh nhất, không phải là nghiên cứu đầu tiên kết luận rằng hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ của ung thư.
 • Những nhóm phản đối hút thuốc nghĩ rằng vụ kiện là một sự cố gắng không có hy vọng để ngăn chặn điều không thể tránh được.
 • Athena Mueller của Hành động về hút thuốc lá và sức khỏe đã chỉ ra rằng hiện nay hơn 40 tiểu bang có ít nhất một vài sự giới hạn đối với việc hút thuốc lá ở nơi công cộng.
 •  Và nếu bây giờ có một luật dự thảo trước khi được thông qua bởi thượng nghị viện California, lần đầu tiên hút thuốc tại nơi làm việc có thể sẽ bị cấm trên toàn tiểu bang. Mueller nghi ngờ nếu vụ kiện của ngành công nghiệp thuốc lá vẫn tiếp tục mặc dù bị sự chỉ trích.“Đây là một phát hiện khoa học,” cô nói. “Bạn không thể kiện EPA vì điều này hơn là bạn có thể kiện Einstein về lý thuyết tương đối.”

 

 

 

 

 

216 views