Thúy

Một người hướng introvert. Yêu writing lên trên tất cả.